Extern DSO som tjänst

Organisationer som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud (DSO).

Dataskyddsombudets huvudsakliga roll är att löpande granska att organisationens personuppgiftsbehandlingar uppfyller kraven i GDPR.

Genom att hyra in Qbase som dataskyddsombud säkerställer ni tillgången kompetens och erfarenhet inom området samtidigt som ni lever upp till kraven i GDPR.

När behövs ett dataskyddsombud?

När behövs ett dataskyddsombud?

Många organisationer behöver utse ett dataskyddsombud för att leva upp till dataskyddsförordningen. Ett dataskyddsombud måste utses:

  • När myndigheter behandlar personuppgifter
  • När kärnverksamheten består av behandling i stor omfattning och kräver regelbunden och systematisk övervakning
  • När kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter eller fällande domar i brottmål och överträdelser

I vår roll som DSO utgår vi från de grundläggande kraven i dataskyddsförordningen avseende vilka uppgifter en DSO minst ska ha. Utöver detta anpassar vi rollen efter era specifika behov.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

En DSO måste alltid minst ha uppgiften:

  • Att informera och ge råd till PUA eller PUB och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt denna förordning
  • Att övervaka efterlevnaden av denna förordning och av PUA eller PUBs strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning
  • Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den
  • Att samarbeta med tillsynsmyndigheten
  • Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling


Ofta ser vi ett behov hos våra kunder att utöver de grundläggande kraven även få stöd med framtagande och uppdatering av rutiner för ett fungerande GDPR-arbete samt stöd i arbetet kring incidenter.

En bra början på vårt samarbete är att vi genomför en initial gap-analys för att se var arbetet eventuellt brister. Vi kan sedan planera vårt arbete riskbaserat vilket är i linje med riktlinjerna i GDPR.

Vi håller vad vi lovar