Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

Vi hjälper er att få kontroll på ert brandskydd.

SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Alla har en skyldighet att arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att metodiskt gå igenom behovet av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.


Föreskrifter och regler kring SBA

Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp. Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan både vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. 

För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Projektledning och Serviceavtal ​

Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva SBA i det dagliga arbetet. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret inklusive bland annat:

  • Regelbundna brandskyddskontroller
  • Kontroll av era brandsläckare
  • Uppdatering av dokumentation
  • Utgör allmänt stöd i olika frågor