Policys

Integritetspolicy

1 . ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Qbase AB (”Bolaget” eller ”Qbase”) behandlar och använder personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy redogör vidare för hur Qbase behandlar personuppgifter om dig i egenskap av anställd, besökare av vår hemsida, www.qbase.se, samt i de fall du ansöker om en tjänst hos Qbase (rekrytering). Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter gentemot Qbase.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Qbase. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur Bolaget säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Qbase värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda registrerades personuppgifter på ett säkert sätt.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSANSVARIG

Qbase AB, org.nr. 556962-4629, Ferkens Gränd 1, 111 30 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Qbase har utsett Carl Nisser till dataskyddsansvarig vars uppgift bl.a. innefattar att övervaka den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dataskyddsansvariges kontaktuppgifter är carl@qbase.se.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Företags-/organisationsrepresentanter
Qbase samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag/organisation. Informationen vi lagrar innefattar namn, befattning, postadress, e-mailadress och telefonnummer.  

Ändamålet med insamling av informationen nämnd ovan är att säkerställa att ingångna avtal med våra kunder följs i pågående affärer. Avtalet är då vår lagliga grund för behandlingen.

I de fall där inga avtal är ingångna behandlar vi endast personuppgifter med lågt skyddsvärde. Vi behandlar uppgifter i situationer som dessa för att kunna hantera intresseförfrågningar samt ha uppföljning av generella frågor. Detta ligger som grund för oss till att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. Den lagliga grunden för denna behandling är intresseavvägning.

Behandling av personuppgifter är även nödvändiga i vår ekonomifunktion för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Anställda

Qbase samlar in information om anställda som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser enligt anställningsavtal, arbetsrätt och arbetsmiljölagen. Detta innefattar personnummer, kontoinformation, namn, postadress, e-mailadress, telefonnummer och CV. Den lagliga grunden för den här behandlingen är rättsliga förpliktelser.

Besökare av hemsidan

Qbase använder samlar in och analyserar information om besökare som besöker vår www.qbase.se. Vi samlar in IP-adress, MAC-adress, cookies, typ av webbläsare, din enhets operativsystem och andra typer av teknisk information för att förbättra hemsidan. Som laglig grund för behandling av personuppgifter är i dessa fall intresseavvägning.

Rekrytering

I samband med rekryteringar samlar Qbase in personuppgifter från ansökande för att bedöma lämplighet för rollen. Det innefattar namn, postadress, e-mailadress, telefonnummer, CV samt eventuella övriga personuppgifter ansökande skickar med. Behandling av personuppgifter sker med intresseavvägning som laglig grund.

4. LAGRINGSTID

Qbase lagrar personuppgifter endast så lång tid som är nödvändigt för att uppfylla de mål som uppgifterna samlades in för eller så länge Qbase är skyldiga att lagra personuppgifter enligt lag. I vissa fall kan personuppgifter lagras längre för att bevaka Qbase rättsliga intressen, t.ex. i en juridisk process. Därefter kommer personuppgifter raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hör, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Bolaget bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Bolaget får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

5. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har Qbase vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

6. DINA RÄTTIGHETER

Under förutsättning att Qbase är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Qbase på den adress som anges nedan under rubriken ”Kontakt”.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Qbase kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Qbase är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig) samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Qbase eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Qbase (kontaktuppgifter anges under rubriken ”Kontakt” nedan).

Vänligen kontakta Qbase om du är missnöjd med Qbase behandling av dina personuppgifter, varpå Qbase kommer att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är mycket viktig för Qbase och Qbase strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Skulle Qbase ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, har du också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

7. COOKIES

Qbase använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på hemsidan www.qbase.se, förbättra hemsidan samt för att leverera bättre och mer personlig service. Cookies används för att underlätta återkommande användande av kundformuläret som kommer ihåg tidigare använt personuppgifter hemsidan samt för att analysera trafik.

8. ÄNDRINGAR

Qbase har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Qbase att publicera den justerade integritetspolicyn på www.qbase.se med information om när ändringarna träder i kraft samt på lämpligt sätt informera samarbetspartners.

9. KONTAKT

Om du har frågor om hur Qbase hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Qbase via e-post på carl@qbase.se eller via brev på Qbase AB, Ferkens Gränd 1, 111 30 Stockholm.

Kvalitetspolicy

Våra kunder och andra intressenter kan förvänta sig:

 • Att vi har ett dynamiskt arbetssätt för att kunna anpassa oss efter våra kunders behov. Med en ständigt aktuell omvärldsbevakning säkerställer vi att våra tjänster ligger i framkant.
 • Att vi bygger långsiktiga samarbeten där vi bidrar till våra kunders framgång genom att kombinera hög expertisnivå med en personlig kundrelation.
 • Att vi har en hög nivå av expertis samt en stor förståelse för våra kunders verksamhet.
 • Att vi är tillgängliga, nåbara och återkopplar snabbt till våra kunder.
 • Att vi håller vad vi lovar och tar ett stort kundansvar präglat av ärlighet och kunskap.
 • Att vi har högt i tak i våra kundrelationer vilket skapar en dialog som främjar nytänkande och förbättring för båda parter.
 • Att vi anpassar oss efter kundens behov och formar vårt erbjudande så att det passar kunden.

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter inklusive tillämpliga lagar och förordningar.
 • Bidra till att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet samt våra tjänster.

Informationssäkerhetspolicy

Vi ska uppfylla våra kunders och andra intressenters krav på informationssäkerhet.
Detta gör vi genom:

 • Att säkerställa att konfidentiell information i dokument och IT-system ej hamnar i orätta händer eller delas med till obehörig.
 • Att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR – Se Integritetspolicy.
 • Att vi värnar om våra kunders integritet genom efterlevnad av gällande krav på sekretess och konfidentialitet.

Varje anställd hos oss åtar sig att;

 • Uppfylla gällande lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav inom informationssäkerhet.
 • Respektera sin skyldighet att rapportera informationssäkerhetsincidenter.
 • Bidra till att ständigt förbättra arbetet med informationssäkerhet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar medvetet för att skapa engagemang, individuell utveckling och möjligheter för våra medarbetare. Detta gör vi genom:

 • Att låta medarbetare få insyn och vara delaktiga i företagets förehavanden och utveckling.
 • Att verka för en god psykosocial arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig värdefulla och respekterade.
 • Att vara lyhörda för ohälsosam arbetsbelastning.
 • Att följa rådande arbetsmiljölagstiftning.

All personal ska beakta denna policy. Det är vårt motto att alla anställda skall känna sig motiverade, göra ett bra jobb och vidareutvecklas.

Miljö och hållbarhetspolicy

Qbase har genom sin kärnverksamhet stor möjlighet att skapa betydande förbättringar av hållbarhet i omvärlden, bland annat genom:

 • Att införa ledningssystem som förbättrar våra kunders arbete med miljö, arbetsmiljö och hållbarhet i övrigt.
 • Att bidra till ökad kunskap genom utbildningar inom bland annat miljö, arbetsmiljö och hållbarhet i övrigt.
 • Att ha en aktiv omvärldsbevakning vad gäller hållbarhet och miljö i sin närmsta omgivning.
 • Att bidra till nystartade och etablerade företags ekonomiska hållbarhet genom våra tjänster.

Internt arbetar Qbase för att minimera sin miljöpåverkan bland annat genom att vara en i det närmaste pappersfri arbetsmiljö.
​Varje anställd hos oss åtar sig också att:

 • Uppfylla gällande lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav.
 • Bidra till att ständigt förbättra arbetet med hållbarhetsfrågor genom att utveckla vår tjänsteportfölj och utföra fler uppdrag inom området.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


      Läs våra policys här


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se