Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska patientsäkerhetsberättelsen vara upprättad innan den första mars varje år.

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Vi jobbar med ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9 och kan hjälpa er att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *